Saviaantjes

Bocholt

Privacyverklaring

Privacy-verklaring

VERSIE 24-05-2024

Speelpleinwerking Dominiek Savio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kinderen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw en onze leden hun privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Speelpleinwerking Dominiek Savio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw en uw kinderen hun persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Speelpleinwerking Dominiek Savio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw en uw kinderen hun persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@saviaantjes.be of +32 474 53 43 02.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw en uw kinderen hun persoonsgegevens worden door Speelpleinwerking Dominiek Savio verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Speelpleinwerking Dominiek Savio;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u en uw kinderen vragen, verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw en uw kinderen hun persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijden in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Speelpleinwerking Dominiek Savio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u en uw kinderen te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:

 •  Alle personen die namens Speelpleinwerking Dominiek Savio van uw en uw kinderen hun gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers (hoofdanimatoren) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Indien uw of uw kinderen hun gegevens ondanks onze strenge veiligheidsmaatregelen toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we u daar steeds van op de hoogte stellen.

Uw rechten omtrent uw en uw kinderen hun gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw of uw kinderen hun persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw of uw kinderen hun persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Speelpleinwerking Dominiek Savio kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Saviaantjes

Bocholt

Speelpleinwerking